Online

Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
w klasie ogólnodostępnej

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Ogólne zasady dostosowania wymagań oraz form i metod pracy do indywidualnych potrzeb uczniów na lekcjach.
2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
3. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
4. Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia i IPET.
5. Nowe formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

zapisz się

Techniki coachingowe w doradztwie zawodowym

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Narzędzia i techniki coachingu.
2. Proces coachingu w doradztwie zawodowym.
3. Model rozmowy coachingowej.
4. Techniki komunikacyjne wspierające rozumienie.
5. Zadawanie pytań.
6. Klaryfikowanie.

zapisz się

Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Indywidualne różnice w procesie uczenia się.
2. Piramidę zapamiętywania” według Dale a.
3. Klasyfikowanie metod nauczania.
4. Metody aktywizujące w nauczaniu.
5. Metody i techniki integracyjne.
6. Alternatywne metody w pracy nauczyciela.

zapisz się

 

 

Udzielanie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w świetle obowiązujących przepisów
prawa oświatowego

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ


1. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.
2. Zmiany w prawie oświatowym -najważniejsze akty prawne.
3. Nowe formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3.1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się, kompetencje emocjonalno-społeczne.
3.2. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
4.Zadania nauczyciela w kontekście nowych regulacji prawnych.

zapisz się

Skuteczna współpraca
z rodzicami dzieci
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Zasady dobrej komunikacji z rodzicami dziecka niepełnosprawnego.
2. Pocedury postępowania w poradnictwie rodzinnym.
3. Postawy i relacje rodzinne.
4. Podstawy prawne regulujące władzę rodzicielską.
5. Nauczyciel jako kreator dobrej relacji rodzica ze szkołą.
6. Tryb życia rodziny.

zapisz się

Awans zawodowy nauczyciela
w okresie przejściowym.

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Nowe regulacje prawne w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.
2. Ocena pracy w kontekście nowych regulacji prawnych.
3. Sprawozdanie nauczyciela ze stażu rozpoczętego przed 1 września 2018 r.
4. Rozmowa kwalifikacyjna , egzamin nauczyciela.

zapisz się

 

 

Innowacyjny nauczyciel
– innowacyjna szkoła

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Jak przygotować innowację , krok po kroku.
2. Podstawa prawna wdrażania innowacji w placówce oświatowej.
3. Procedura wprowadzenia innowacji.
4. Proponowany układ treści w innowacji.
5. Inspiracje, wyniki badań na temat innowacji oraz przydatne linki.

zapisz się

Alternatywne metody
komunikacji w pracy
z dzieckiem autystycznym

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Alternatywne i wspomagające metody komunikacji.
2. Wspomagająca komunikacja.
3. Użytkownicy ACC.
4. System znaków graficznych.
5. System znaków przestrzenno-dotykowych.
6. Komunikacja zależna i niezależna.
7. Przykładowe systemy komunikacji alternatywnej.

zapisz się

Metody aktywizujące w przedszkolu

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Klasyfikacja metod nauczania.
2. Metody i techniki integracyjne.
3. Metody aktywizujące.
4. Przykłady metod aktywizujących.
5. Alternatywne i innowacyjne metody pracy nauczyciela.

zapisz się

 

 

Trudny klient
– zasady dobrej komunikacji

 

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Zasady dobrej komunikacji z klientem.
2. Narzędzia i techniki coachingu.
3. Proces coachingu.
4. Model rozmowy coachingowej.
5. Techniki komunikacyjne wspierające rozumienie klienta.
6. Zadawanie pytań.

zapisz się

Wizerunek firmy
– firma przyjazna klientowi

 

KURS ONLINE = 60 GODZIN

CENA – 50 ZŁ

1. Wizerunek firmy.
2. Jak zbudować pozytywny wizerunek firmy.
3. Metody budowania wizerunku firmy.
4. Strategie wizerunkowe.
5. Kreowanie wizerunku firmy.

zapisz się